Cele:

– budowanie relacji
– wielopłaszczyznowy rozwój (osobowościowy, duchowy i intelektualny, itp.)
– poszerzanie horyzontów (poznawczych, światopoglądowych, eklezjalnych, estetycznych, itp.)
– tworzenie przestrzeni dyskusji.

Metody:

– organizowanie spotkań z prelegentem
– organizowanie dyskusji tematycznych
– organizowanie wyjść (wyjazdów) o charakterze poznawczym