1. Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego jest (jak wszystkie biblioteki sieci kościelnej i klasztornej) biblioteką o charakterze wewnętrznym.

2. Czytelnikami biblioteki są:

a)     alumni Wyższego Seminarium Duchownego, WSD SDB, WSD OO. Franciszkanów, WSD OO. Pasjonistów, Seminarium Redemptoris Mater, Seminarium dla Starszych Kandydatów.

b)     wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego,

c)     wszyscy księża oraz bracia i siostry zakonne Archidiecezji Łódzkiej,

d)    studenci Instytutu Teologicznego (ul. ks. Skorupki 7) (z ważnym indeksem uczelni potwierdzającym wpis na 1 rok studiów),

e)    pracownicy UŁ z ważną kartą czytelniczą BUŁ (zgodnie z umową podpisaną z UŁ),

f)     studenci z UŁ z ważną legitymacją studencką / kartą czytelniczą BUŁ i ważnym indeksem UŁ (zgodnie z umową podpisaną z UŁ),

g)    czytelnicy Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej nie będący studentami ani pracownikami UŁ z ważną kartą czytelniczą WBP (zgodnie z umową podpisaną z WBP),

h)   inne osoby mogą korzystać tylko na miejscu (można wykonać kserokopie).

3. Alumni i wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego mają pierwszeństwo
w wypożyczaniu podręczników na okres jednego semestru.

4. Jak się zapisać?

Czytelnicy (patrz pkt 2 c-g) :

I.       Przy zapisywaniu się do biblioteki:

a)     przedkładają odpowiednie dokumenty (dowód osobisty, indeks, legitymacja uczelni lub biblioteki), otrzymują pieczątkę do indeksu potwierdzającą przynależność do grona czytelników,

b)     otrzymują wypełnioną przez bibliotekarza kartę biblioteczną, która odtąd będzie uprawniała ich do korzystania z Biblioteki WSD,

c)     zobowiązują się do przestrzegania regulaminu składając podpis na karcie bibliotecznej,

d)     uiszczają jednorazową opłatę związaną z zapisem do Biblioteki WSD w wysokości 10 zł.

II.      Przy kolejnych odwiedzinach w Bibliotece:

a)     okazują bibliotekarzowi swoją kartę biblioteczną,

b)     wypożyczają najwyżej 5 książek,

c)     wypożyczają książki na 1 miesiąc,

d)     w przypadku przedłużenia wypożyczenia okazują książki bibliotekarzowi,

e)     uiszczają karę pieniężną w wysokości 2.00 zł za miesiąc przetrzymywania książek, w przypadku otrzymania upomnienia min. 10,00 zł.

5. Na miejscu udostępniane są czasopisma, słowniki, encyklopedie, leksykony, albumy, książki wydane przed 1950 rokiem, prace dyplomowe, magisterskie, doktorskie.

6. Studenci Instytutu Teologicznego [Filii Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie] z końcem każdego semestru oddają do Biblioteki wszystkie wypożyczone książki, co zostaje potwierdzone odpowiednią pieczątką BWSD w indeksie ; brak takiego potwierdzenia spowoduje niezaliczenie semestru (zgodnie z porozumieniem z władzami Filii).