Konferencja 2021 – listopad

kapłaństwo służebne
formacja do święceń – formacja po święceniach

„Na co dzień”: ksiądz, w dokumentach Kościoła i w teologii: kapłan lub prezbiter.
Każde z tych słów odnosi się do mężczyzny, który przyjął święcenia kapłańskie (sacramentum ordinis), a więc przebył najpierw długą drogę formacji ludzkiej, intelektualnej, duchowej.
Sam zaś sakrament święceń wycisnął charakter w duszy zmieniając jego sposób uczestnictwa w Kościele powszechnym i lokalnym.
Kapłaństwo służebne bowiem różni się od kapłaństwa wspólnego istotą, a nie stopniem.

W trakcie zapowiadanej oto konferencji chcielibyśmy podjąć refleksję nad drogą formacji kapłańskiej, jej kształtem w naszych czasach:  w pierwszych dziesięcioleciach trzeciego tysiąclecia i – miejscu: w Archidiecezji Łódzkiej, w Polsce.
Tytuł wyróżnia dwa etapy formacji. Różnią się one znacząco, ale myślenie o każdym z nich ściśle łączy się z pytaniami o sposób obecności księdza w Kościele powszechnym i  lokalnym oraz w świecie: jaka ona jest; jak się zmienia; co należy chronić, a co zmienić; wreszcie: co zmienia się niezależnie od nas albo nawet wbrew naszym wysiłkom?

Kościół rozeznaje swoją misję, a więc szuka zrozumienia siebie i sposobów formowania siebie, wsłuchując się w Słowo; w to, co Duch mówi do Kościołów.
Dlatego konferencja naukowa poświęcona formacji kapłańskiej jest i chce pozostać miejscem refleksji teologicznej.
Studiowanie aktualnych dokumentów Magisterium Kościoła stanowi niezbywalny element takiego namysłu. Refleksja duchowa jest teologią.
Konkret czasu i miejsca może prowokować do szukania diagnoz i recept opartych na badaniach socjologicznych i psychologicznych.
Nie można ich ignorować, ale aby mogły stać się znakami czasu, trzeba poddać je interpretacji teologicznej.

Zapraszamy więc teologów do aktywnego uczestnictwa w konferencji Evangelii Gaudium poświęconej  formacji kapłańskiej.

Konferencja odbędzie się 25 listopada 2021 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Propozycje referatów można składać do 15 września 2021 r.
Prosimy o wskazanie, czy referat dotyczy formacji do święceń czy formacji po święceniach.


RADA NAUKOWA

ks. prof. dr hab. Jan Słomka – Przewodniczący Rady Naukowej (UŚ w Katowicach; WSD w Łodzi)

dr hab. Marek Kita – prof. UP JP II (UP JP II w Krakowie)

dr hab. Anna Maliszewska – prof. UŚ (UŚ w Katowicach)

ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński – (UKSW w Warszawie; WSD w Łodzi)