1. Biblioteka (dalej: Biblioteka) Wyższego Seminarium Duchownego (dalej: WSD) jest biblioteką kościelną.
 2. Czytelnikami biblioteki są:
  • alumni WSD, Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów w Łodzi, Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego Redemptoris Mater w Łodzi, Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń;
  • studenci Instytutu Teologicznego w Łodzi (dalej: IT) (z ważnym indeksem uczelni potwierdzającym wpis na 1 rok studiów);
  • wykładowcy WSD i IT;
  • słuchacze Szkoły Katechistów Archidiecezji Łódzkiej, Ośrodka Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Łódzkiej;
  • wszyscy księża oraz bracia i siostry zakonne Archidiecezji Łódzkiej;
  • pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego (dalej: UŁ) z ważną kartą czytelniczą Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (dalej: BUŁ) lub legitymacją pracowniczą (zgodnie z umową podpisaną z UŁ);
  • studenci z UŁ z ważną legitymacją studencką / kartą czytelniczą BUŁ (zgodnie z umową podpisaną z UŁ);
  • inne osoby mogą korzystać tylko na miejscu (można wykonać kserokopie).
 3. Alumni i wykładowcy WSD mają pierwszeństwo w wypożyczaniu podręczników na okres jednego semestru.
 4. Zapisy

Czytelnicy:

 • Przy zapisywaniu się do Biblioteki:
  • przedkładają odpowiednie dokumenty (dowód osobisty, indeks, legitymacja uczelni lub biblioteki);
  • otrzymują kartę biblioteczną, która odtąd będzie uprawniała ich do korzystania z Biblioteki;
  • zobowiązują się do przestrzegania regulaminu składając podpis na karcie zapisu;
  • składając podpis wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z nr 32 i 40 Preambuły RODO na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Biblioteka administruje i przetwarza dane osobowe czytelników wyłącznie w celach związanych z korzystaniem ze zbiorów bibliotecznych;
  • uiszczają jednorazową opłatę związaną z zapisem do Biblioteki w wysokości 10 zł.
 • Przy kolejnych odwiedzinach w Bibliotece:
  • okazują bibliotekarzowi swoją kartę biblioteczną;
  • wypożyczają maksymalnie 5 książek na 1 miesiąc;
  • w razie potrzeby można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu książek pod warunkiem, że nie ma na nie rezerwacji. Przy przedłużeniu wypożyczenia należy okazać książki bibliotekarzowi. Jednej prolongaty można dokonać telefonicznie;
  • uiszczają karę pieniężną w wysokości 2.00 zł za miesiąc przetrzymywania książek, w przypadku otrzymania upomnienia min. 10.00 zł;
  • odpowiadają za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych pozycji.
 1. Na miejscu udostępniane są czasopisma, słowniki, encyklopedie, leksykony, albumy, książki wydane przed 1950 rokiem, prace dyplomowe, magisterskie, doktorskie.
 2. Alumni WSD oraz studenci IT z końcem każdego semestru oddają do Biblioteki wszystkie wypożyczone książki, co zostaje potwierdzone odpowiednią pieczątką Biblioteki w indeksie; brak takiego potwierdzenia spowoduje niezaliczenie semestru. Studenci kończący studia otrzymują potwierdzenie rozliczenia na karcie obiegowej.
 3. We wszystkich innych nie wymienionych w tym regulaminie przypadkach sprawę rozstrzyga decyzja kierownika biblioteki.